Положення про порядок приватизації та відчуження об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Бахмута

Розділ І. Загальні положення

 1. Положення про порядок приватизації та відчуження об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Артемівська (далі - Положення) розроблено на підставі Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державну Програму приватизації", "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінки майна», «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності», Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, Положення про Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради та інших нормативно-правових актів щодо приватизації та відчуження майна з урахуванням особливостей приватизації та відчуження об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Артемівська.
 2. Приватизація та відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Артемівська (далі – комунального майна), здійснюється органами, створеними Артемівською міською радою. Зазначені органи діють у межах повноважень, визначених Артемівською міською радою, та є їм підпорядкованими, підзвітними і підконтрольними.
 3. У Положенні приведені нижче терміни мають наступне значення:

Право комунальної власності – право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;

Артемівська міська рада (далі - рада) – представницький виборний орган місцевого самоврядування, який складається з депутатів, і наділяється правом представляти інтереси територіальної громади міста Артемівська і приймати від її імені рішення, у тому числі здійснювати право комунальної власності, тобто: правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконувати всі майнові операції, такі як, продавати, вирішувати питання відчуження, визначати в угодах і договорах умови використання і фінансування об'єктів, що приватизуються.

Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.

Майнові операції, які здійснюються з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.

Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.

Орган приватизації комунального майна, створений міською радою – Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (далі Управління) - виконавчий орган ради, що виконує за дорученням ради в межах, визначених радою в Положенні про Управління, повноваження з управління комунальною власністю територіальної громади міста Артемівська, у тому числі щодо приватизації та відчуження.

Орган відчуження комунального майна – суб’єкти господарювання та бюджетні установи, на балансі яких перебуває комунальне майно (матеріальні активи, які відповідно до чинного законодавства віднесені до основних засобів (фондів), яке доцільно продати.

Об'єкт приватизації права комунальної власності територіальної громади міста Артемівська (далі - об'єкт приватизації) – окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група інвентарних об’єктів); цілісні майнові комплекси комунальних підприємств (їхні структурні підрозділи); цілісні майнові комплекси , що здаються в оренду; об'єкти незавершеного будівництва і законсервовані об'єкти, щодо яких прийнято рішення ради про приватизацію.

Об'єкт відчуження права комунальної власності територіальної громади міста Артемівська (далі - об'єкт відчуження) - окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група інвентарних об’єктів), яке відповідно до чинного законодавства віднесено до основних засобів (фондів) (у тому числі повністю зношених), щодо якого прийнято рішення ради про відчуження.

Невід’ємне поліпшення орендованого майна – здійснені орендарем заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна або його споживчих якостей, відокремлення яких приведе до зміни його ринкової вартості.

Незалежна оцінка – визначення певного виду вартості майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання за договором із замовником.

Початкова вартість майна – вартість, з якої розпочинається продаж майна, встановленими законодавством способами, що передбачають конкуренцію покупців.

Дата інвентаризації – дата, на яку проводиться інвентаризація майна підприємства. Дата інвентаризації у випадках приватизації збігається з датою оцінки. При цьому датою оцінки є останнє число місяця.

Розділ ІІ. Продавці та покупці об'єктів приватизації (відчуження)

 1. Продавцем об'єктів приватизації від імені ради та в інтересах територіальної громади міста Артемівська є Управління.
 2. Продавцем об'єктів відчуження від імені ради та в інтересах територіальної громади міста Артемівська є їх балансоутримувачі.
 3. Покупцями об'єктів приватизації (відчуження) можуть бути фізичні та юридичні особи, що визнаються Покупцями згідно діючого законодавства України про приватизацію (відчуження).

Розділ III. Порядок (способи) приватизації (відчуження) 

 1. Приватизація об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Артемівська здійснюється шляхом викупу, продажу на аукціоні за конкурсом.
 2. Відчуження об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Артемівська здійснюється виключно на конкурентних засадах шляхом продажу на аукціоні.
 3. Продаж на аукціоні - передача права власності покупцю, що згоден з умовами продажу об'єкта приватизації (відчуження) і запропонував в ході торгів найвищу ціну.
 4. Продаж за конкурсом – передача права власності покупцю, що згоден з умовами продажу об'єкта приватизації (відчуження) і запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта чи при рівних умовах найвищу ціну.
 5. Продаж шляхом викупу - передача права власності покупцю, що згоден з умовами продажу об'єкта приватизації. Викуп застосовується до об'єктів приватизації(відчуження)у разі:
 • не проданих шляхом  аукціону, за конкурсом (надходження однієї заяви);
 • включених до переліку об'єктів приватизації з визначеним порядком – викуп, за ініціативою орендарів, що придбали свідоцтво на право довгострокової оренди, або здійснили реконструкцію об'єкта ( які мають невід’ємні поліпшення 25% від вартості оцінки об'єкту ).

Розділ IV. Підготовка до приватизації.

 1. Управління  щорічно у першому кварталі поточного року готує і вносить на розгляд ради перелік об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Артемівська, що підлягають приватизації з визначенням порядку (способу) та умов їх приватизації (далі - перелік об’єктів приватизації), відповідно до заяв балансоутримувачів та орендарів.

  У разі необхідності протягом року до переліку об’єктів приватизації можуть вноситися зміни і доповнення, що затверджуються рішенням ради.

  Радою за поданням Управління затверджується перелік об'єктів права комунальної власності, що не підлягають приватизації.

  Управління щорічно подає раді письмові звіти про хід та результати приватизації комунального майна, відповідно до затвердженого Переліку.

 2. Включення комунального майна до переліку об’єктів приватизації здійснюється з ініціативи балансоутримувачів об'єктів чи орендарів (далі –Заявник).
 3. Заявник  подає в Управління заяву про включення об'єкта до переліку об’єктів приватизації (додаток №1 до Положення про порядок приватизації та відчуження об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Артемівська (далі –Положення) у двох примірниках, з яких:
  • один примірник після реєстрації заяви повертається заявнику;
  • другий примірник заяви і подані разом з нею документи зберігаються у окремій справі в Управлінні.
  • Розмір плати за подання заяви складає 50% розміру неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян. Плата надходить до міського бюджету на відповідний рахунок.
 4. Управління розглядає та реєструє заяву у відповідній книзі реєстрації при умові відсутності підстав для відмови:
  • особа, яка подала заяву , не може бути визнана покупцем згідно законодавства;
  • є законодавчо встановлене обмеження на приватизацію цього об’єкта;
  • заяви містять виправлення або подані не за встановленою формою;
  • відсутні або подані не в повному обсязі документи, передбачені формою заяви.
 5. Інформація про включення об'єкта до переліку об’єктів приватизації публікується у місцевих ЗМІ не пізніш як за  15 днів з дня прийняття рішення про затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації. 

 Розділ V. Підготовка до відчуження

 1. Відчуження об’єктів та майна права комунальної власності територіальної громади міста Артемівська здійснюється безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває об’єкт чи майно, лише після надання на це згоди або дозволу Артемівської міської ради.
 2. Для розгляду питання про дачу дозволу на відчуження об’єкта права комунальної власності територіальної громади міста Артемівська на ім’я  міського голови балансоутримувачем об’єкта подаються наступні документи:
  1. лист – звернення балансоутримувача ;
  2. лист техніко-економічного обґрунтування доцільності відчуження об’єкта права комунальної власності територіальної громади міста Артемівська та напрямів використання коштів;
  3. відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження об’єктами чи майном, які  пропонуються до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами: ветхий, аварійний, наявність прописаних чи проживаючих громадян) ;
  4. відомість про вартість основних засобів, які пропонуються до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку ,складену на дату оцінки і затверджену керівником підприємства, організації балансоутримувача (додаток №2 до Положення);
  5. акт інвентаризації основних засобів, які пропонуються до відчуження , складений на дату оцінки і затверджений керівником підприємства, організації балансоутримувача  (додаток №3 до Положення);
  6. акт технічного стану майна, яке пропонуються до відчуження, складений на дату оцінки і затверджений керівником підприємства, організації балансоутримувача;
  7. звіт про оцінку майна, яке  пропонується до відчуження, - документ, що містить висновок про вартість   майна, та підтверджує виконані суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання (далі – оцінювач) процедури згідно з нормативно – правовими актами про оцінку майна. Звіт підлягає рецензуванню та затверджується керівником підприємства, організації балансоутримувача. Початкова вартість майна що пропонується до відчуження, визначається на підставі висновку про вартість майна і погоджується радою. Погоджений  висновок про вартість майна дійсний до закінчення строку дозволу на відчуження. 
 3. Згода на відчуження об'єкта надається рішенням Артемівської ради:
  • балансоутримувач готує проект рішення ради про дачу дозволу на відчуження за наявністю повного пакета документів;
  • узгоджує цей проект  : відділ з управління комунальною власністю Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, відділ земельних ресурсів Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, відділ  обліку та розподілу житла Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, фінансове управління Артемівської міської ради, відділ контролю Артемівської міської ради, постійна комісія Артемівської міської ради з питань комунальної власності, землі і приватизації, постійна комісія Артемівської міської ради з питань економічної політики ,бюджету і фінансів, секретар Артемівської міської ради.
  • балансоутримувач  доповідає на сесії міської ради.

Строк дії дозволу на відчуження не перевищує 12 місяців від дати його надання.

Розділ VI. Порядок підготовки  до продажу об'єктів приватизації

 1. Наказом начальника Управління  затверджується графік щоквартальної   підготовки до продажу об’єктів приватизації.

  Підготовка до продажу об'єкта приватизації починається з ухвалення рішення про його приватизацію наказом начальника Управління муніципального розвитку.

 2. За вимогою Управління балансоутримувачі об'єктів приватизації зобов'язані надати у визначений строк всю інформацію та документи стосовно цих об'єктів, необхідні для здійснення процесу приватизації.
 3. Вартість продажу об'єкта приватизації шляхом викупу, початкова вартість продажу об'єкта приватизації на аукціоні,  визначається на підставі незалежної оцінки вартості об'єкта.
 4. Незалежна оцінка вартості об'єкта приватизації здійснюється оцінювачем, який здійснює оцінку згідно з законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Оцінювач несе цивільно-правову відповідальність за обґрунтованість висновку щодо оцінки вартості об'єкта приватизації.
 5. Оцінювач визначається на конкурсних засадах відповідно до діючого законодавства.
 6. Порядок відбору оцінювачів:
  1. Публікація інформації в місцевих ЗМІ з проведення  конкурсу  відбору оцінювачів об'єктів приватизації.
  2. 6.6.2. Наказом по Управлянню створюється комісія з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об'єктів приватизації.

   Комісія:  Головою комісії є заступник міського голови, який курирує Управляння. Заступником  голови комісії є начальник Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради. До складу комісії включаються оцінювач; керівник підприємства (організації) балансоутримувача; начальник відділу з управління комунальною власністю Управляння муніципального розвитку Артемівської міської ради, начальник відділу економічного аналізу і планування доходів фінансового управління Артемівської міської ради; депутат Артемівської  міської  ради, на території виборчого округу якого знаходиться об'єкт приватизації; секретар комісії - спеціаліст відділу з управління комунальною власністю Управляння муніципального розвитку Артемівської міської ради.

   Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як 2/3 складу комісії. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів, при однаковій кількості голосів за і проти голос голови є вирішальним.

  3. Протягом 12 днів оцінювач надає документи про вартість об'єкта приватизації (висновок про вартість майна, звіт про незалежну оцінку та іншу необхідну документацію) до комісії з оцінки вартості об'єкта приватизації (далі - комісія). Комісія розглядає надані документи і, якщо у неї немає зауважень до роботи оцінювача, погоджує вартість продажу об'єкта приватизації шляхом викупу, початкову вартість продажу об'єкта приватизації на аукціоні, за конкурсом.
 7. Результати погодження вартості об'єкта приватизації оформлюються протоколом, який затверджується наказом начальника Управління                                                                                                       у триденний термін.
 8. Наказом по Управлінню затверджується висновок конкурсного відбору з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об'єктів приватизації.
 9. Публикація інформації про результати конкурсного відбору  суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об'єктів приватизації.

Розділ VII. Особливості продажу об’єктів приватизації (відчуження) на аукціоні, за конкурсом

 1. Продаж об’єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом здійснюється Управлінням відповідно до розділу 4 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».
 2. Продаж об'єктів відчуження на аукціоні, за конкурсом здійснюється Управлінням  - організатором конкурсу, аукціону - відповідно до діючого законодавства.
 3. Для реєстрації покупців як учасників конкурсу, аукціону з продажу вони подають заяву про приватизацію (відчуження) (додатки №№ 4,5 до Положення) у двох примірниках, з яких:
  • один примірник після реєстрації заяви повертається заявнику;
  • другий примірник заяви і подані разом з нею документи зберігаються в окремій справі.

   Реєстраційні внески щодо участі в конкурсі, аукціоні з продажу об'єктів приватизації (відчуження) у розмірі одного неоподаткованого податком мінімуму доходів громадян надходять до міського бюджету на відповідний рахунок.

 4. Відділ розглядає та реєструє заяву у відповідній книзі реєстрації, якщо відсутні підстави для відмови, вказані в п.4.4. цього Положення.
 5. Суми застав у розмірі 10% початкової вартості продажу об'єктів приватизації (відчуження) надходять на розрахунковий рахунок Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради.

  Учасникам конкурсу, аукціону, які не стали переможцями, сума внесеної застави повертається шляхом безготівкового перерахування на рахунок, вказаний у заяві.

  Заява про повернення суми застави з вказаними повними банківськими реквізитами подається в Управління учасником після проведення  конкурсу, аукціону. Застава повертається не пізніш, ніж в 10-денний термін з моменту отримання заяви Управлінням.Реєстраційні внески поверненню не підлягають.

 6. При проведенні конкурсу об’єкта приватизації (відчуження) учасники конкурсу подають безпосередньо конкурсній комісії бізнес-план приватизації (конкурсну пропозицію – при відчуженні) у запечатаному непрозорому конверті в день проведення конкурсу
 7. При проведенні аукціону на публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату в розмірі одного неоподаткованого податком мінімуму доходів громадян до міського бюджету на відповідний рахунок, до початку аукціону, а також представники ради, балансоутримувача об'єкта (безоплатно).
 8. Відбір покупців за конкурсом здійснює конкурсна комісія, що створюється наказом начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради відповідно до діючого законодавства України про приватизацію (відчуження). Головою комісії є заступник міського голови, що курирує Управління. Заступником  комісії є начальник Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради. До складу комісії включаються керівники: відділу з управління комунальною власністю Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради; відділу архітектури та містобудування  Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради; відділу земельних ресурсів Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради; відділу торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Артемівської міської ради; представник Артемівської об’єднаної державної податкової інспекції;

  секретар комісії - спеціаліст відділу з управління комунальною власністю Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради.

 9. З метою здійснення контролю за порядком проведення аукціонів з продажу об'єктів приватизації (відчуження) наказом начальника Управління затверджується спостережна рада у складі керівника підприємства (організації) балансоутримувача об'єкта; начальника відділу економічного аналізу та планування доходів фінансового управління Артемівської міської ради; депутата ради, на території виборчого округу якого знаходиться об'єкт.

  У разі порушення порядку проведення аукціону спостережна рада вказує на порушення ліцитаторові і з метою ліквідації цих порушень має право:

  • призупинити проведення аукціону;
  • перенести проведення аукціону на іншу дату.
 10. Результати конкурсу, аукціону оформлюються відповідними протоколом. Протокол проведення конкурсу підписується всіма членами
  конкурсної комісії. Протокол проведення аукціону підписується ліцитатором, покупцем і спостережною радою. Протоколи конкурсу, аукціону затверджуються наказом начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради в триденний термін з моменту їх проведення.
 11. Інформація про результати продажу об'єкта приватизації (відчуження) публікується в місцевих ЗМІ  протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об'єкта.
 12. Якщо об'єкт приватизації (відчуження) не продано на аукціоні у за конкурсом, у встановленому чинним законодавством порядку приймається рішення про:

повторний його продаж (можлива зміна умов приватизації (відчуження), продажу та експлуатації, у тому числі в частині зниження початкової вартості продажу, але  не більш, як на 30%);

про приватизацію (відчуження) шляхом викупу при наявності одного покупця;

реорганізацію шляхом поділу об'єкта приватизації (відчуження) і подальшу приватизацію (відчуження) окремо виділених об'єктів.

Розділ VШ. Договірні відносини

 1. Право власності на об'єкт приватизації (відчуження) підтверджується договором купівлі-продажу (додатки №№ 6,7,8,9 до Положення) та актом приймання-передачі.
 2. Договір купівлі-продажу об'єкта приватизації укладається між Управлінням муніципального розвитку Артемівської міської ради і покупцем не пізніш, як у п'ятиденний термін з моменту прийняття рішення про продаж шляхом видання відповідного наказу начальника Управління .
 3. Договір об’єкта відчуження укладається між балансоутримувачем об’єкта і покупцем протягом 10 днів після видання відповідного наказу начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради про продаж за результатами організації та проведення аукціону (конкурсу).
 4. Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації (відчуження) підлягає:
  • нотаріальному посвідченню в місячний термін з моменту його підписання сторонами;
  • державній реєстрації у відповідному бюро технічної інвентаризації.
 5. Право власності (володіння, користування і розпорядження) на об’єкт приватизації (відчуження) переходить до покупця після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу,  сплати повної вартості придбаного об’єкта приватизації (відчуження) та підписання акту приймання-передачі. Акт приймання-передачі об’єкта приватизації підписується сторонами в триденний строк з моменту сплати повної вартості об’єкта приватизації.
 6. Договір є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлені договором рахунки шляхом їх безготівкового перерахування.
 7. Крім вартості продажу об’єкта приватизації (відчуження) Покупець оплачує всі витрати, пов’язані з приватизацією (відчуженням) об’єкта (послуги бюро технічної інвентаризації, вартість робіт оцінювача, нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу, тощо).

Розділ IX. Постприватизаційний період

 1. Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації протягом усього терміну, обумовленого договором, шляхом проведення перевірок.

  Термін дії зазначених зобов’язань не повинен перевищувати 5 років.

 2. Перевірки проводяться спеціалістами відділу з управління комунальною власністю Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради згідно з планом-графіком перевірок, що складається щорічно і затверджується наказом Управління. Перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації повинні проводитись щорічно.
 3. За підсумками проведення перевірки складається акт перевірки виконання покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, який затверджується начальником Управляння (додаток №10 до Положення).
 4. Якщо умови договору купівлі-продажу виконані в повному обсязі, об’єкт знімається з кон­тролю, про що робиться запис в акті перевірки.
 5. Якщо умови договору купівлі-продажу покупцем не виконуються, до нього застосовуються санкції, передбачені діючим законодавством України.
 6. Зміна власника об’єкта приватизації протягом терміну дії зобов’язань за договором купівлі-продажу підлягає узгодженню з Управлінням муніципального розвитку Артемівської міської ради.

  Забороняється зміна власника приватизованого об’єкта без збереження для нового власника зобов’язань за договором купівлі-продажу об’єкта приватизації у постприватизаційний період.

 7. Умови розгляду Управлінням муніципального розвитку Артемівської міської ради заяви про узгодження зміни власника об’єкта приватизації:
  • - повний розрахунок власника за об’єкт приватизації;
  • - виконання власником рішень судів (господарських судів) та санкцій, передбачених чинним законодавством і умовами договору купівлі-продажу за порушення цих умов;

   виконання   всіх зобов’язань покупця , передбачених договором купівлі-продажу об’єкта.

 8. Згода Управління надається шляхом накладання на проект договору подальшого відчуження об’єкта, поряд з підписами сторін резолюції “Погоджено” за підписом начальника  Управління, завіреним печаткою.
 9. Заява про узгодження зміни власника приватизованого об’єкта оформлюється з підписами власника і претендента і подається в Управління (додаток №11 до Положення) у двох примірниках, з яких:
  • один примірник після реєстрації заяви повертається заявникам;
  • другий примірник заяви і подані разом з нею документи зберігаються в окремій справі або разом з актом останньої перевірки виконання умов договору купівлі-продажу відповідного об’єкта приватизації.
 10. Управління розглядає та відділ з управління комунальною власністю Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради реєструє заяву у відповідній книзі реєстрації, якщо відсутні підстави для відмови, вказані в п.4.4. цього Положення.
 11. За подання заяви про узгодження подальшої зміни власника об’єкта приватизації сплачується сума в розмірі одного неоподаткованого податком мінімуму доходів громадян до міського бюджету на відповідний рахунок.
 12. Узгодження зміни власника об’єкта незавершеного будівництва, договором купівлі-продажу якого передбачене закінчення будівництва і введення об’єкта до експлуатації, можливо тільки після виконання цих умов.
 13. Розгляд заяви здійснюється Управлінням муніципального розвитку Артемівської міської ради у 20-денний термін з моменту одержання відповідних документів. При відсутності зауважень Управління погоджує документ щодо подальшої зміни власника об’єкта приватизації.
 14. При наявності зауважень до поданих документів Управління у 2-тижневий термін з моменту їх одержання повідомляє заявників про необхідність внесення відповідних змін.
 15. Повторно документи з внесеними змінами розглядаються в 20-денний термін з моменту одержання їх Управлінням.
 16. У випадках, якщо:
  виникли суперечки в процесі розгляду заяв;
  разом з переходом права власності на об’єкт приватизації виникає обґрунтована необхідність уточнення обсягів та/або термінів виконання зобов’язань новим власником;
  Управління  створює відповідну комісію, склад і регламент роботи якої затверджуються наказом начальника Управління.
 17. Управління у разі потреби залучає до розгляду заяв відділи ради та інші підприємства, установи, організації  за узгодженням з їх керівниками.
 18. За результатами розгляду наданих документів Управляння муніципального розвитку Артемівської міської ради  може відмовити в узгодженні подальшої зміни власника у випадках, якщо:
  • претендент не може бути покупцем згідно діючого законодавства України;
  • на розгляд  в Управління не надані всі необхідні документи.

Розділ Х. Розподіл коштів, що надійшли від приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Артемівська

Кошти, отримані від продажу об’єктів приватизації (відчуження):

 • оплата за об’єкти приватизації (відчуження) згідно з договорами купівлі-продажу;
 • реєстраційні внески від покупців за подання заяв (про включення до переліку об’єктів приватизації; про приватизацію(відчуження) для участі в конкурсі, аукціоні, викупі; про узгодження зміни власника приватизованого об’єкта);
 • суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти;
 • відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів;
 • до міського бюджету для подальшого їх розподілу згідно з діючим законодавством України.

Врахувати, що питання, не врегульовані цим Положенням, відображені в нормативно-правових актах діючого законодавства України.